Projekty grantowe

Projekt realizowany przez Skarb Państwa – Ministra Zdrowia poprzez

Narodowy Fundusz Zdrowia  – dofinansowany z Funduszy Europejskich.
Termin realizacji zadania od dnia 01.05.2020- 31.12.2020

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”
Łączne dofinansowanie projektu grantowego wynosi: 133 446,70 zł, w tym;

 • część A dodatki do wynagrodzeń: 98 716,20 zł
 • część B środki ochrony osobistej:  34 730,50 zł

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dodatek do wynagrodzeń oraz zakup środków ochrony dla personelu medycznego .Województwo Pomorskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Pomorskie S.O.S”

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy w stosunku do pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych.

W ramach projektu dofinansowanie otrzymały 2 placówki Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni:

 • Hospicjum Stacjonarne św. Wawrzyńca
 • Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci Bursztynowa Przystań

Uzyskane wsparcie zostanie przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników takich jak: rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, fartuchy ochronne jednorazowe, maseczki ochronne jednorazowe, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni.

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zdań publicznych.

 • Zadanie publiczne pt. „Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych” między Gminą Miasta Gdynia a Stowarzyszeniem Hospicjum im. św. Wawrzyńca z siedzibą w Gdyni.
  Zostały zrealizowane poniższe cele:
  – poprawa jakości życia chorego poprzez leczenie objawowe, pielęgnacyjna, rehabilitacja, towarzyszenie,
  -zagwarantowanie chorym poszanowania i ochrony godności ludzkiej, stworzenie godnych warunków umierania,
  – edukacja rodziny lub opiekunów w zakresie pielęgnacji chorych,
  – opieka nad rodziną pacjenta zarówno w czasie jego choroby jak i po jego śmierci.
  Opieką hospicyjną objęto pacjentów znajdujących się we wcześniejszym okresie choroby, kiedy kontynuowane jest leczenie przyczynowe oraz pacjentów w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej, nie poddającej się leczeniu przyczynowemu. Zapewniono im stałe wizyty lekarza, pielęgniarki, psychologa, rehabilitanta, pracownika socjalnego, kapelana. Pacjentom w fazie terminalnej choroby zapewniono opiekę stacjonarną w hospicjum. Niezależnie od pomocy niesionej przez zespół opieki hospicyjnej Stowarzyszenie zapewniło niezbędne leki, środki opatrunkowe, sprzęt medyczny wskazany przy prowadzeniu procedur terapeutycznych. Pacjenci jak i rodziny nie ponosiły kosztów opieki będącej przedmiotem świadczeń dla chorych bez względu na wiek, płeć, rasę czy wyznanie. Personel medyczny posiadał kwalifikacje wymagane przez właściwe przepisy. Osobom potrzebującym wyposażono nieodpłatnie sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. Poprzez szkolenia dla wolontariuszy przygotowaliśmy młodzież i dorosłych do posługi wolontariusza wobec osób terminalnie chorych.
 • Zadanie publiczne pt. „Prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej” między Gminą Miasta
  Gdynia a Stowarzyszeniem Hospicjum im. św. Wawrzyńca z siedzibą w Gdyni.
  Zgodnie z umową zawartą z Gminą Gdynia Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca zrealizowano w pełnym zakresie zadania kwalifikowane do świadczeń z zakresu opieki paliatywnej. Poradnia koncentrowała się na świadczeniach z zakresu leczenia bólu i zwalczaniu innych objawów choroby – głównie nowotworowej, przy wykorzystaniu metod farmakologicznych i niefarmakologicznych. Opiekę Poradni objęci byli głównie pacjenci znajdujący się we wcześniejszym okresie choroby, kiedy kontynuowane jest leczenie przyczynowe. Pacjenci jak i rodzina nie ponosi kosztów opieki będącej przedmiotem świadczeń dla chorych bez względu na wiek, płeć, rasę czy wyznanie. Personel medyczny posiadał kwalifikacje wymagane przez właściwe przepisy (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych do pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej Dz. U. Nr 30, poz. 300 z późn. zmianami). Zapewniono profesjonalną i kompleksową opiekę medyczną chorym, załagadzając cierpienie członków ich rodzin, zmagających się z poczuciem bezsilności wobec śmiertelnej choroby. Uzyskały one ponadto wsparcie i edukację jak pomagać swoim bliskim zwalczać objawy choroby, głównie bólu. Osieroceni poprzez grupę wsparcia uczyli się równoważyć emocje w ciężkim okresie żałoby. Szczególną opieką objęte były osierocone dzieci (paczki, pikniki, kursy językowe itp.). Poprzez szkolenia dla wolontariuszy przygotowaliśmy młodzież i dorosłych do posługi wolontariusza wobec osób terminalnie chorych.
 •  Zadanie publiczne pt. „Prowadzenie opieki paliatywno-hospicyjnej dla mieszkańców Gminy
  Miejskiej Rumia” a Stowarzyszeniem Hospicjum im. św. Wawrzyńca z siedzibą w Gdyni.
  Zostały zrealizowane poniższe cele:
  – poprawa jakości życia niepełnosprawnych poprzez rehabilitację i towarzyszenie,
  – organizacja grup wsparcia dla chorych i ich rodzin,
  – opieka nad rodziną pacjenta zarówno w czasie jego choroby jak i po jego śmierci.
  Opieką hospicyjną objęto pacjentów znajdujących się we wcześniejszym okresie choroby, kiedy kontynuowane jest leczenie przyczynowe oraz pacjentów w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej, nie poddającej się leczeniu przyczynowemu. Zapewniono im stałe wizyty lekarza, pielęgniarki, psychologa, rehabilitanta, pracownika socjalnego, kapelana. Pacjentom w fazie terminalnej choroby zapewniono opiekę stacjonarną w hospicjum. Niezależnie od pomocy niesionej przez zespół opieki hospicyjnej Stowarzyszenie zapewniło niezbędne leki, środki opatrunkowe, sprzęt medyczny wskazany przy prowadzeniu procedur terapeutycznych. Pacjenci jak i rodziny nie ponosiły kosztów opieki będącej przedmiotem świadczeń dla chorych bez względu na wiek, płeć, rasę czy wyznanie. Personel medyczny posiadał kwalifikacje wymagane przez właściwe przepisy (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych do pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej Dz. U. Nr 30, poz. 300 z późn. zmianami).